Logoped je stručnjak koji se bavi govorno-jezičkom patologijom: prevencijom, detekcijom, dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih poremećaja, kao i savetodavnim radom.

Nas logoped pomaže deci mlađeg, predškolskog i školskog uzrasta u savladavanju sledećeg:

  • nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor u odnosu na kalendarski uzrast i norme

  • nepravilan izgovor glasova

  • nepravilna upotreba gramatičkih kategorija

  • taškoce u zapamćivanju, usmeravanju i održavanju pažnje

  • poremećaji ritma i tempa govora

  • teškoce u razvoju grafomotorike

  • teškoce u savladavanju tehnike čitanja, pisanja i računskih operacija

  • pomoć u pripremi za školu, kao i pomoć u radu školske dece

Adekvatna anamneza, dobra i precizna detekcija i dijagnoza, vode ka organizovanju individualnog prustupa/tretmana, shodno detetovim potrebama, mogućnostima, uzrastu i interesovanjima. Uspešnost logopedskog rada zavisi od velikog broja faktora (težine poremećaja, perioda kada je otkriven, uzrasta deteta…), ali i od saradnje roditelja. Prateći rad i savete logopeda, roditelji postaju veoma bitan deo celokupnog tretmana. Zajednički rad, uz strpljenje i razvoj uzajamnog poverenja, siguran su put za prevazilaženje govorno-jezi
kih smetnji.

Zakažite termin pozivom na broj 069 145 54 64.